Malteser

                  

“Pink Lady’s”              Tel. 09122/76444         (CRH-ZBA)

“vom Heuchelberg”     Tel. 07133/7740           (CRH-ZBA)

“of Diamonds”             Tel. 09326/1008            (CRH-ZBA)

“vom Hesselberg”           Tel. 09835/95999         (CRH-ZBA)

“von Burg Leofels”      Tel. 07904/942276         (CRH-ZBA)